Informacje dla autorów

I

ZASADY PRZYJMOWANIA TEKSTÓW DO PUBLIKACJI

Redakcja przyjmuje do publikacji materiały:

  • pozostające w obszarze tematycznym czasopisma;
  • wartościowe merytorycznie;
  • poprawne stylistycznie i językowo;
  • spełniające kryteria formalne;

Redakcja przyjmuje do publikacji materiały zawierające:

  • imię i nazwisko autora, adres e-mail;
  • informację o autorze w języku polskim i angielskim (tytuł/stopień naukowy, funkcja/stanowisko, miejsce pracy, zainteresowania naukowe/badania, znaczące publikacja) – max 700 znaków;- tytuł publikacji w języku polskim i angielskim;
  • streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 0,5 strony;
  • pełen tekst publikacji zredagowany zgodne z wymogami formalnymi;
  • bibliografię;
  • wypełnione i podpisane „Oświadczenie autorskie“ potwierdzające oryginalność tekstu oraz o przeniesieniu przez autora na Wydawcę praw do eksploatacji artykułu)

Materiały należy kierować do redakcji pocztą elektroniczną na adres: kulturaiwychowanie@ahe.lodz.pl

Teksty złożone w redakcji  „Kultura i Wychowanie” nie mogą być wcześniej publikowane oraz nie mogą być przekazane innym redakcjom celem opublikowania.