Zasady edycji tekstu

Z

In English

Format tekstu:

  1. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu) – marginesy 2,5 cm; interlinie 1,5 wiersza; czcionka szeryfowa Times New Roman 12p., przypisy czcionką Times New Roman 10p.; interlinie pojedyncze; tekst wyjustowany.
  2. Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 12 stron, a recenzji i sprawozdań z konferencji i zjazdów – 5 stron.

Przypisy, cytowania, bibliografia:

  1. Przypisy powinny być umieszczone na dole strony, w układzie: inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł (kursywą), nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numery stron (numeracja stron dotyczy wydawnictw ciągłych), czcionka Times New Roman, 10 punktów, interlinia 1 pkt., wyrażenia indeksowe polskie (np. tamże, dz. cyt.)

Przykłady: M. Majewski, Matematyka. Zbiór zadań dla klasy V szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 1999. [jeśli jest to publikacja zwarta] A. Zieliński, Techniki organizatorskie. Nowe spojrzenie, „Przegląd Organizacji”, nr 2/2003, s. 26-40. [jeśli jest to artykuł w czasopiśmie] K. Wrześniewski, Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000. [jeśli jest to publikacja w pracy zbiorowej].

  1. Cytaty dłuższe niż 2 wersy w postaci blokowej petitem (Times New Roman, 10 punktów, bez wysunięcia) kursywą, oddzielone od tekstu głównego z góry i z dołu pojedynczą pionową spacją, bez cudzysłowu, cytaty krótsze niż 2 wersy kursywą w bloku tekstowym, tytuły książek oraz wyrażenia obcojęzyczne kursywą.
  2. Bibliografię  (tylko pozycje cytowane w tekście) należy podać na końcu artykułu w porządku alfabetycznym i skonstruować według tych samych zasad co przypisy z wyjątkiem kolejności imienia i nazwiska autora. Najpierw podajemy nazwisko a następnie inicjał imienia autora.
  3. Ze względu na wydania elektroniczne (www.pedagogika.pl) niezbędne jest podłączenie hiperłączy do podawanych w tekście źródeł internetowych, tak aby po kliknięciu w adres strony www można było zobaczyć dane źródło w przeglądarce internetowej.