Redakcja

R

REDAKTOR NACZELNY
dr Krzysztof Kamiński
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr Elżbieta Woźnicka Pedagogika
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr Marzena Fornal Filozofia
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

REDAKCJA STATYSTYCZNA
dr Piotr Sieradzki
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

REDAKCJA JĘZYKOWA, KOREKTA, DTP, OBSŁUGA IT
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

RADA NAUKOWA

PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ
dr hab. Zofia Szarota, prof. UW
Uniwersytet Warszawski

POLSKA RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Irena Adamek
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Stanisław Gałkowski
Akademia Ignatianum w Krakowie

dr hab. Rafał Godoń
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
Uniwersytet Gdański

dr hab. Błażej Kmieciak
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Lech Mokrzecki, emerytowany prof. UG
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Bożena Muchacka
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Palka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Alina Rynio
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

dr hab. Sławomir Szczyrba
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WSD w Łodzi)

dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Uniwersytet Warszawski, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Dietrich Benner
Uniwersytet Berliński, Niemcy

prof. dr hab. Rudolf Dupkala
Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja

prof. dr hab. Blanka Kudláčová
Uniwersytet w Trnavski w Trnavie, Słowacja

prof. dr hab. Naděžda Pelcová
Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

prof. dr hab. Irina Predborska
Towarzystwo Filozofii Edukacji, Ukraina

prof. dr hab. Ałła Wasyluk
Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ukraina

REDAKTORZY TEMATYCZNI
dr Agnieszka Domagała-Kręcioch Andragogika, dydaktyka
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Wiesław Firek Pedagogika zdrowia
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Marzena Fornal Filozofia
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Krzysztof Kamiński Filozofia, filozofia wychowania
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Małgorzata Kierzkowska Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Helena Marzec, prof. UJK Pedagogika rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Irena Motow, prof. AJD Pedagogika resocjalizacyjna
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr hab. Danuta Mucha Kulturoznawstwo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Agnieszka Płusajska-Otto Pedagogika specjalna
Uniwersytet Łódzki

dr Piotr Sieradzki Socjologia
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Joanna Szewczyk Kulturoznawstwo, etnologia
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

dr hab. Marcin Wasilewski Historia i teoria wychowania
Uniwersytet Łódzki

dr Kamila Witerska Pedagogika, teksty obcojęzyczne (j. angielski)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

dr Elżbieta Woźnicka Andragogika, gerontologia
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach