Procedura recenzowania

P

In English

 

Wstępna selekcja nadsyłanych tekstów dokonywana jest przez Redakcję „Kultura i Wychowanie” (redakcja tematyczna). Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie przez recenzentów zewnętrznych. Każdy z artykułów ocenia dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review proces, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swojej tożsamości. Raz w roku publikowana jest lista recenzentów pisma. Recenzja ma formę pisemną i zakończona jest wnioskiem o dopuszczenia tekstu do druku lub o jego odrzuceniu. Na wniosek autora Redakcja zapewnia mu możliwość zapoznania się z treścią recenzji. W przypadku pozytywnej oceny tekstu przez dwóch recenzentów tekst zostaje przyjęty do druku. W przypadku pozytywnej i negatywnej recenzji, o publikacji lub skierowaniu tekstu do kolejnego recenzenta decyduje Redaktor Naczelny. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany. Po opracowaniu redakcyjnym i korekcie redaktora językowego przekazywany jest autorowi do akceptacji.