Zapora ghostwriting

Z

Redakcja czasopisma naukowego ”Kultura i Wychowanie” wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych, aby przeciwdziałać nagannym praktykom, nazywanym ghostwriting oraz guest authorship.

Podkreślamy, że praktyki ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).Wszelkie przejawy nierzetelności, zwłaszcza łamanie etyki naukowej, będą przez redakcję dokumentowane. W celu uniknięcia podobnych przypadków, redakcja czasopisma  „Kultura i Wychowanie” zwraca się z uprzejmą prośbą o ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Autorzy publikacji proszeni są o złożenie stosownych oświadczeń o autorskim przygotowaniu opracowania. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Wydawnictwa AHE.