Numer 14

N

https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY FILOZOFICZNO-HISTORYCZNE

Aneta Stawiszyńska
Działalność Związku Młodzieży Polskiej Pochodzenia Żydowskiego
„Żagiew” w Łodzi w latach I wojny światowej (1914–1918)…………………. 9
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_9-24

Czytaj więcej

Streszczenie:
Przez kilka lat na terenie Łodzi działał Związek Młodzieży Polskiego Pochodzenia Żydowskiego „Żagiew”, skupiający młodzież żydowską. Organizacja reprezentowała kierunek asymilatorski. W czasie Wielkiej Wojny członkowie organizacji aktywnie angażowali się w działania związane z kwestią polską, na przykład w obchody rocznic polskich. „Żagiew”, zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, widziała rozwiązanie kwestii żydowskiej w niepodległym państwie polskim, a także dyskutowali z organizacjami syjonistycznymi, które dążyły do osiedlenia się mniejszości żydowskiej poza Polską. Organizacja „Żagwi” w Łodzi nie miała jednak zbyt dużego wpływu na żydowskie środowisko młodzieżowe.

Słowa kluczowe:
Łódź 1914-1918, Związek Młodzieży Polskiej Pochodzenia Żydowskiego „Żagiew”, Żydzi w Łodzi

Andrej Rajský
Ad unum vertere? Education as con-versio from multitude……………………. 25
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_25-35

ROZPRAWY TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE

Karolina Skarbek
Trudne zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym – nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym czy błędy w procesie wychowawczym?………………………………………………………………….. 37
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_37-53

Czytaj więcej

Streszczenie:
W artykule zostały omówione wybrane aspektach związane z manifestowaniem trudnych zachowań przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zachowania te mogą wynikać z pewnych nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz błędów popełnianych przez dorosłych w procesie wychowawczym. Trudności w zachowaniu choć często uciążliwe dla funkcjonowania samego dziecka oraz jego rodziców i nauczycieli nie są niepełnosprawnościami. Pomimo, że częściowo uwarunkowane są one biologicznie w dużej mierze jednak zależne są od sposobu wychowywania. W artykule zostały zawarte wskazówki dla rodziców i nauczycieli, jak należy postępować z dziećmi, aby zminimalizować trudne zachowania oraz ograniczyć ryzyko ich wystąpienia. Udzielenie wczesnego wsparcia dziecku sprzyja lepszemu funkcjonowaniu w przyszłości, bo zapewnia bardziej harmonijny rozwój, ułatwia naukę, a w dorosłości zwiększa szanse na satysfakcjonujące życie w społeczeństwie.

Słowa kluczowe:
trudne zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym, zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, błędy wychowawcze, wczesna interwencja

Karolina Ruta-Korytowska, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Obraz szkoły i edukacji uczniów głuchych w Polsce w wypowiedziach dorosłych osób niesłyszących…………………………………. 55
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_55-71

Czytaj więcej

Streszczenie:
Celem artykułu jest wskazanie sposobów wartościowania doświadczeń edukacyjnych głuchych, którzy kształcili się w różnego rodzaju placówkach (szkołach ogólnodostępnych, ośrodkach specjalnych). Część analityczną tekstu poprzedza krótki rys historyczny sposobów edukacji osób niesłyszących w Polsce na przestrzeni wieków. Z wypowiedzi głuchych, które stanowią podstawę materiałową analiz, wyłania się obraz szkoły i sposobów kształcenia obecny w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Piszący wskazują na problemy i konsekwencje wynikające z kształcenia oralistycznego. Ich spostrzeżenia są podobne do argumentów podnoszonych dziś przez środowisko akademickie i specjalistów zajmujących się kształceniem osób głuchych w Polsce.

Słowa kluczowe:
edukacja głuchych, kształcenie niesłyszących w Polsce, obraz szkoły w wypowiedziach głuchych

Monika Banaszczyk
Pedagogika wobec schizofrenii……………………………………………………………… 73
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_73-89

Czytaj więcej

Streszczenie:
Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji nad toczącymi się zmianami w pedagogice specjalnej. Jego celem jest wykazanie potrzeby dalszego włączania schizofrenii w obszar wspomnianej nauki.W pierwszym podrozdziale autorka przybliża schizofrenię – zarys historyczny, rozpoznanie, objawy – oraz jej skutki psychospołeczne. Dodatkowo uzasadnia konieczność wszechstronnego i interdyscyplinarnego wsparcia procesu terapeutycznego. Przedstawia również podstawowe założenia psychiatrii środowiskowej.W kolejnym podrozdziale omawia teoretyczne założenia pedagogiki specjalnej – historyczny zarys, cele, subdyscypliny, podmioty, przedmiot oraz charakter podejmowanych działań. Wspomina o andragogice specjalnej oraz gerontologii specjalnej.W ostatnim podrozdziale autorka wykazuje, że schizofrenia może być rozumiana jako niepełnosprawność, zaś włączenie jej w nurt pedagogiki specjalnej nie zmieni charakteru tej dyscypliny. Przedstawia również, że aktualnie pedagodzy specjalni podczas praktyki zajmują się osobami chorującymi na schizofrenię. Autorka dodatkowo wykazuje możliwe drogi rozwoju pedagogiki specjalnej – stworzenie nowej subdyscypliny lub rozszerzenie pedagogiki terapeutycznej.

Słowa kluczowe:
pedagogika specjalna, psychiatria środowiskowa, schizofrenia, niepełnosprawność, pedagogika terapeutyczna, inkluzja, wsparcie

Agnieszka Deja
Porozumiewanie się pracowników z podopiecznymi jako proces budowania i podtrzymywania relacji w rodzinnym domu dziecka………. 91
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_91-102

Czytaj więcej

Streszczenie:
Artykuł w sposób opisowy przedstawia problematykę porozumiewania się pracowników z podopiecznymi jako proces budowania i podtrzymywania relacji w rodzinnym domu dziecka. Autorka artykułu przedstawia najpierw sens i znaczenie porozumiewania się w rodzinnym domu dziecka, a następnie prezentuje wyniki wywiadu narracyjnego.

Ciekawa jest również perspektywa małżeństwa, które przez blisko dwanaście lat opiekowali się kilkorgiem dzieci odebranym rodzicom na mocy decyzji sądu. Tekst ukazuje jak wygląda porozumiewanie się pracowników z podopiecznymi rodzinnych domów dziecka, jakie problemy napotykali i czy udało im się sprostać temu wyzwaniu? Wyniki badania biograficznego podzielony jest na kilka podtematów i obejmuje m.in. rodzaje i sposoby porozumiewania się pracowników z podopiecznymi oraz reguły komunikowania się w rodzinnym domu dziecka.

Słowa kluczowe:
komunikacja, relacje społeczne, opieka zastępcza, rodzinny dom dziecka

Karolina Kołodziejczak, Katarzyna Smoter
Portret polskich millenialsów w twórczości muzycznej Taco Hemingwaya……………………………………………………………………………………. 103
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_103-124

Czytaj więcej

Streszczenie:
Celem artykułu jest rekonstrukcja obrazu polskich Millenialsów w piosenkach Taco Hemingwaya. Ukazano tu wyniki analiz zrealizowanych metodą analizy treści w paradygmacie interpretatywnym. Ich przedmiotem stały się teksty piosenek zawarte na mini albumach “Trójkąt warszawski” (2014) i “Umowa o dzieło” (2015). Z analizowanych tekstów wyłania się obraz przedstawicieli pokolenia Millenium postrzeganych jako konsumenci, osoby ambiwalentne (z jednej strony, mocno sceptyczne, z drugiej – idealistyczne), „cyfrowych tubylców”, „poszukiwaczy wrażeń” i prekariuszy. Analiza treści piosenek Autora, który określa się “głosem pokolenia, które nie ma nic do powiedzenia” stanowi ważny przyczynek do podjęcia refleksji na temat charakterystyk Millenialsów, ich potrzeb, wyznawanych przez nich opinii i poglądów. Przedstawiony problem rodzi także implikacje pedagogiczne – tym samym, znaczące staje się zasygnalizowanie pewnych obszarów naukowej refleksji.

Słowa kluczowe:
Millenialsi, portret, muzyka, Taco Hemingway

Magdalena Sasin
Kanon wykonawczy muzyki poważnej jako przestrzeń spotkania Innego……………………………………………………………………………………. 125
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_125-138

Czytaj więcej

Streszczenie:
Tematem artykułu jest poznawanie i upowszechnianie kultury innych narodów i kręgów cywilizacyjnych na przykładzie muzyki poważnej w kontekście bezpieczeństwa kulturowego. Poczucie bezpieczeństwa kulturowego, trudne do osiągnięcia w zmieniającym się świecie, nie jest możliwe bez otwartości na Innego, które z kolei nie może zaistnieć, gdy brak uznania wartości własnej kultury. Wychodząc z tego założenia, autorka analizuje działalność wybranych orkiestr symfonicznych i festiwali muzyki

współczesnej w Polsce i za granicą (w Europie i poza nią). Ten wycinek życia kulturalnego pozwala na dostrzeżenie ciekawych zjawisk, związanych z tradycją, przyzwyczajeniami słuchaczy, społecznymi oczekiwaniami wobec instytucji kultury, różnicami międzykulturowymi. Akt wykonania i percepcji utworu muzycznego jest aktem komunikacyjnym, w sprzyjających okolicznościach umożliwiając zbliżenie się do Innego i poznanie go

Słowa kluczowe:
kultura muzyczna, upowszechnianie muzyki, bezpieczeństwo kulturowe

Karolina Prymas-Jóźwiak
Komfort wyboru czy wybór komfortu? O strategiach edukacyjnych w szkole artystycznej (na przykładzie własnych doświadczeń nauczycielskich)……………………………………………….. 139
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_139-153

Czytaj więcej

Streszczenie:
Jedną z metafor współczesnego świata jest metafora supermarketu. Zarazem supermarket to synonim sklepu gorszej jakości. Ale supermarket niesie ze sobą także komfort wyboru. Supermarket jako przestrzeń wyboru winien być inspiracją dla edukacji. Mam na myśli takie konstruowanie przez nauczyciela procesu, by pozwalał uczniowi na faktyczny wybór obszarów czy metod pracy. Owszem, nadal kluczową rolę w tym ujęciu pełni nauczyciel, ale jako pomysłodawca i animator atrakcyjnych zadań, z których uczeń wybiera te dla niego najbardziej pociągające. I to on – uczeń jest de facto głównym aktorem w tym procesie. W taki supermarketowy paradygmat wpisują się przedsięwzięcia, które opracowałam i wdrożyłam w Liceum Plastycznym w Poznaniu. Są to warsztaty „Uczeń bierny – uczeń aktywny”, innowacja pedagogiczna „Osobowość przedmiotu”, a także działanie projektowe „Barokowy supermarket” wieńczące kolejną innowację pedagogiczną „Gra o sztukę”.

Słowa kluczowe:
edukacja artystyczna, innowacje pedagogiczne, sztuka, dydaktyka, historia sztuki

Kinga Konieczny
Formy wsparcia rodziny w ramach projektów unijnych. Praca systemowa z rodziną w opinii specjalistów………………………………… 155
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_155-163

Czytaj więcej

Streszczenie:
W niniejszym opracowaniu autorka przedstawia – jako przykład dobrych praktyk – formy pracy z rodziną w ramach projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” Analizie zostały poddane rodzaje działań skierowane do rodzin z grupy ryzyka, w oparciu o amerykański zintegrowany model usług „cztery kręgi wsparcia”, a także zakres kompetencji poszczególnych specjalistów pracujących z rodziną. W projektowaniu pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi zwrócono uwagę na potrzebę oddziaływań na trzech poziomach wsparcia: profilaktyki, interwencji oraz integracji przy równoczesnym organizowaniu społeczności lokalnej.

Słowa kluczowe:
projekt unijny, rodzina dysfunkcyjna, organizowanie społeczności lokalnej, kultura ubóstwa, pomoc społeczna

Katarzyna Okólska
Uwarunkowania procesu zmagania się z uzależnieniem od alkoholu. Studium przypadku ………………………………………………………………………………… 165
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_165-176

Czytaj więcej

Streszczenie:
W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań towarzyszącym pokonywaniu choroby alkoholowej z wyłączeniem korzystania z terapii instytucjonalnych. Punktem wyjścia dla rozważań uczyniono koncepcję polityki redukcji szkód, a także wskazanie czynników wspomagających i utrudniających proces leczenia uzależnienia. W tekście podjęto próbę wykazania, że istnieje możliwość wyzdrowienia dzięki posiadanym predyspozycjom osobowościowym, zasobom środowiskowym, a także sytuacyjnym, które wspomagają proces motywacyjny i decyzyjny osoby uzależnionej. Analiza wyników badań pozwoliła wyłonić kluczowy element procesu wychodzenia z nałogu jakim jest podjęcie decyzji zmiany swojego życia pod wpływem krytycznego wydarzenia. Za szczególnie pomocną kategorię analizy uznano koncepcję „punktu zwrotnego”, czyli zdarzenia, które motywuje osobę do podjęcia aktywności na rzecz znaczących zmian w życiu, po których jednostka nie jest już taką samą, jaką była wcześniej

Słowa kluczowe:
uzależnienie od alkoholu, samowyleczenie, punkt zwrotny, czynniki wspierające proces leczenia uzależnienia

Agnieszka Hamerlińska, Emilia Kotlęga, Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
Karmienie piersią dziecka w miejscach publicznych a postawy kobiet i mężczyzn – komunikat z badań………………………………………………… 177
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_177-191

Czytaj więcej

Streszczenie:
Przewodnim tematem niniejszego artykułu jest karmienie naturalne w miejscach publicznych. Na początku zostanie opisane karmienie piersią w aspekcie psychologicznym i społecznym. Następnie wyjaśnione będzie zjawisko postaw. Artykuł stanowi komunikat z badań nad postawami kobiet i mężczyzn wobec karmienia piersią w miejscach publicznych.

Słowa kluczowe:
karmienie piersią, miejsce publiczne, postawy

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Jasmina Al-Douri
Pomiędzy rzeczywistością a mitologizacją. Recenzja książki Małgorzaty Stępnik, Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych, WUMCS, Lublin 2016…. 193

Krzysztof Kamiński
Sprawozdanie z konferencji „Miłość w pedagogice – pedagogika w akcie twórczym”……………………………………………………………… 197

STUDENCI PISZĄ

Adriana Modrzejewska, Julia Nowak, Radosław Pujanek
Aspekt wychowawczy kluczowych teorii psychologicznych w kontekście prewencji dziecięcych zachowań niepożądanych………….. 201

Czytaj więcej

Streszczenie:
Treść artykułu jest opisem wybranych teorii rozwoju człowieka i próbą przybliżenia koncepcji kryzysu jako zjawiska konstruktywnego lub destruktywnego w odniesieniu do rozwoju indywidualnego. Omówione w artykule są także stosowane metody wychowawcze z zakresu nauk humanistycznych. Powyższe zagadnienia zostały opisane w oparciu o teksty źródłowe z dziedziny psychologii rozwoju i pedagogiki. Przedstawione w tekście teorie są obecnie najczęściej prezentowane, ale nie wyczerpują listy wszystkich skonstruowanych do tej pory, jednakże autorzy zwracają szczególną uwagę na ich praktyczne zastosowanie w celu prawidłowego wsparcia rozwoju dziecka.

Słowa kluczowe:
kryzys rozwojowy, rozwój, wychowanie, metody wychowawcze

CONTENTS


PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISSERTATIONS

Aneta Stawiszyńska
The activity of the Association of Polish Youth of Jewish Origin “Żagiew” in Łódź during the First World War (1914–1918)……………………………………………………………………………………………9
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_9-24

Read more

Abstract:
For a few years on the grounds of Łódź, the Youth Union of Polish Jewish Origin „Żagiew” was established, bringing together Jewish youth. The organization represented the direction of assimilation. During the Great War, Poland was actively involved in activities related to the Polish cause, such as in the celebration of Polish national anniversaries. Also, „Żagiew”, both during the war and after the war, saw the solution of the Jewish question in an independent Polish state, and thus the members were arguing with Zionist organizations who sought settlement outside of Poland. „Żagwi” organization in Lodz did not have too much influence in the Jewish youth environment.

Keywords:
Lodz 1914-1918, Association of Polish Youth of Jewish Origin „Żagiew”, Jews in Lodz

Andrej Rajský
Ad unum vertere? Education as con-versio from multitude……………………25
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_25-35

Read more

Abstract:
Complexity and universal validity of knowing became a reason and aim of intellectual effort expressed in the notion philo-sophia. Advantages of universalism can be summarised into several elements: the concept of human nature, ontological fundament of human dignity and their ethical demands, regardless of individual differences. On the other hand, universalism hides within itself an ever-present germ of potential destructivity, when, in the name of the „universal truth,” a factual and inhumane exclusion of certain individuals and groups from the community of those who „deserve” dignitas humana occur. Slovak philosopher of culture Ladislav Hanus (1907-1994) in his work Principle of Pluralism (manus. 1967, publ. 1997) defines the “organic pluralism” – pluralism has two basic tasks: 1. toward multitude (to see, accept and assess all plurality elements of a community), 2. toward unity (to lead multitude to unity – to “integrate” it). Unity stated here is not a totalitarian, homogenising, centralistic unity (a unity of the “herd” or a “state of termites”), it is an organic unity. Hanusian “organic pluralism” connects and integrates multitude (a human as an individuum in plurality of those similar to them), which is its quantitative dimension, with organicness (a human as a person, a human-in-relationship-with-others), which is its qualitative dimension. Development of a person takes place by a gradual and purposeful interweaving of quantity with quality and this activity is called education, or con-versio from multitude.

Keywords:
universalism, unity versus plurality, polyphonical truth, Ladislav Hanus, organic pluralism, education as conversion

THEORETICAL AND EMPIRICAL DISSERTATIONS

Karolina Skarbek
Difficult behaviours in preschool-aged children – abnormalities in psychomotor development or mistakes in the upbringing process?…..37
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_37-53

Read more

Abstract:
The article discusses some aspects of the difficult behaviours that are manifested by preschool – aged children. These behaviours may be a result of some abnormalities in development and mistakes made by adults in the educational process. The difficulties in behaviour, though often onerous for the functioning of the child itself and his parents and teachers, are not disabilities. Although these difficult behaviours are partially biologically conditioned, however to a large extent, they depend on the methods of the upbringing process. The paper contains guidelines for parents and teachers how to deal with children in order to minimize difficult behaviour and reduce the risk of their occurrence. Providing early support to a child promotes better functioning in the future, because it ensures more harmonious development, facilitates learning, and in adulthood increases the chances of a satisfying life in society.

Keywords:
difficult behaviours in preschool – aged children, disturbances in the dynamics of nervous processes, mistakes of upbringing process, early intervention

Karolina Ruta-Korytowska, Marta Wrześniewska-Pietrzak
A picture of school and the education of deaf students in Poland derived from texts written by deaf adultsh……………………………………………55
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_55-71

Read more

Abstract:
The aim of this article is to present the ways of valuating educational experience of deaf students that graduated from ordinary schools or special schools for the deaf. The first part of this publication indicates the ways of educating deaf in Poland in the past and nowadays. The analyzed texts were written in Polish by deaf adults. Conveyed analyses have shown that the educational system described by the deaf is typical for the educational system of 80. and 90. last century. The deaf authors of the analyzed texts describe the problems and consequences of oral method of education. Their remarks are similar to aspects discussed by academics and specialists concerned about the ways of educating the deaf students in Poland nowadays.

Keywords:
deaf education, history of deaf education in Poland

Monika Banaszczyk
Pedagogy in the face of schizophrenia………………………………………………….73
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_73-89

Read more

Abstract:
This article is a voice in the discussion about ongoing changes in special pedagogy. Its purpose is to show the need of further inclusion of schizophrenia in the area of this academic discipline.In the first subsection, the author approximates schizophrenia – historical outline, diagnosis, symptoms – and psychosocial effects of illness. In addition justifies the need of comprehensive and interdisciplinary support of the therapeutic process. Also presents the basic assumptions of community psychiatry.In the next subsection discusses the theoretical assumptions of special pedagogy – historical outline, goals, sub-discipline, subjects, subject and nature of undertaken activities. Also recall special andragogy and special gerontology.In the last subsection, it was shownthat schizophrenia can be interpreted as disability and including it into the mainstreamof special pedagogy won’t change nature of thisacademic discipline.It is also presented in the article that nowadaysspecial pedagogues in their practisedeal with people suffering from schizophrenia. In addition, the author shows possible ways how special pedagogy can develop – by creating a new subdiscipline or by extendingthe therapeutic pedagogy.

Keywords:
special pedagogy, community psychiatry, schizophrenia, disability, therapeutic pedagogy, inclusion, support

Agnieszka Deja
The communication between staff and children as a process in building and maintaining relationships in the family foster home……..91
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_91-102

Read more

Abstract:
The paper, in a descriptive way, presents the problem of communication between employees and children as a process in building and maintaining relationships in the family foster home. The author presents the point and importance of communicating in the family foster home and the results of the narrative interview.

Interesting is the approach of the married couple, who took care of several children taken away from their parents by virtue of a court decision. The paper describes the communication between the employees and the children from the family foster home, the problems they encounter and how they faced the problem. The results of the biographic studies are divided into a few subtopics and include, among others, types and ways of communication between the employees and children as well as rules of communication in the family foster home

Keywords:
communications, relationships, substitute care, family foster home

Karolina Kołodziejczak, Katarzyna Smoter
A Portrait of Polish Millennials in the songs of Taco Hemingway…………103
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_103-124

Read more

Abstract:
The aim of the research presented in the article was to reconstruct the image of Polish Millennials in Taco Hemingway songs. The study involved content analysis method in an interpretative paradigm accordingly to the contextual theory of meaning. Their subject became the lyrics of the songs included in the mini-albums „Trójkąt warszawski” (2014) and „Umowa o dzieło” (2015). Lyrics show the image of representatives of the Millenium generation perceived as consumers, ambivalent people (on the one hand, very skeptical, on the other hand – idealistic), „digital natives”, „adventure seekers” and precariat. The analysis of the content of the author’s songs, which is referred to as „the voice of a generation that has nothing to say” is an important contribution to reflect on Millennials characteristics, their needs, opinions and views. The presented problem also raises pedagogical implications – thus, it becomes important to signal certain areas of scientific reflection

Keywords:
Millenials, portrait, music, Taco Hemingway

Magdalena Sasin
The Western canon in classical music as a space of meeting with The Other…………………………………………………………………………………………125
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_125-138

Read more

Abstract:
This article considersprocesses of exploring and popularising the culture of other nations and civilisations through the example of classical music in the context of cultural safety. The sense of cultural safety, difficult in a changing world, is not possible without openness to the Other, which, in turn, cannot be obtained without appreciating one’s own culture’s values. Taking this line, the author analyses the activity of selected concert halls and contemporary music festivals in Poland and abroad (in Europe and outside). These cultural events manifest various interesting phenomena related to tradition, listeners’ customs, social expectations towards cultural institutions, cross-cultural differences, etc. The performance and perception of a musical piece are communicative acts. Given the right circumstances, they make it possible to come closer to the Other and get to know Him/Her.

Keywords:
musical culture, popularizing music, cultural safety

Karolina Prymas-Jóźwiak
The comfort of choice or the choice of comfort? On educational strategies in a school of fine arts (based on the author’s own teaching experiences)……………………………….139
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_139-153

Read more

Abstract:
One of the metaphors of the modern world is the supermarket metaphor. On the one hand, a supermarket is synonymous the lesser quality. On the other hand, a supermarket brings with it the comfort of choice. The supermarket as a space for choice should be inspirational for education. I’m talking about construction, by the teacher, of a process that would allow the pupil real choice of areas or methods of work. The teacher still plays the key role in this scenario, but as an idea-giver and animator of attractive tasks, from which the pupil chooses those most appealing to him/her. And it is the pupil who is de facto the main actor in this process. The enterprises I developed and put into practice at the Liceum Plastyczne (High School of Fine Arts) in Poznan fit into such a supermarket paradigm. These were: “Passive pupil – active pupil” workshops, the pegadogical innovation “Personility of a subject”, and also “Baroque supermarket” project activities which completed another pedagogical innovation – “Playing for Art”.

Keywords:
artistic education, pedagogical innovations, art, teaching, history of arts

Kinga Konieczny
Forms of family support as part of EU projects. Systemic work with families according to the opinion of specialists…………………………..155
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_155-163

Read more

Abstract:
This article presents forms of work with the family as a part of Project „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” as an example of good practices. Subjects of the analysis were activities aimed at families at risk and the range of competence of social workers. Analysis was conducted according to the US integrated model of “Four Support Circles”. In work with dysfunctional families, attention was paid to the need to interaction at three levels of support: prevention, intervention and integration simultaneously with organizing of the local community.

Keywords:
EU project, dysfunctional family, community organization, poverty culture, social assistance

Katarzyna Okólska
Conditions conducive to the self-treatment of a person addicted to alcohol. A case study………………………………………………………………………….165
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_165-176

Read more

Abstract:
The article intends to analyse the conditions accompanying recovering from alcohol problems without using the institutional treatment. The point of departure is the harm reduction strategy and the factors supporting and hindering the process of addiction treatment. The paper also presents the issue of opportunity for natural recovery (self-change) due to factors like: character traits, environmental resources and experiences, which support addict’s self-motivation. Based on the analysis of research results, the crucial ingredient of autoremission is the will of resolution from alcohol problems, influenced by life crisis. The particularly helpful category of the analysis is a “turning point” which means, that the experience leads to changes in human’s life.

Keywords:
alcohol addiction, factors supporting the treatment process, natural recovery, turning point

Agnieszka Hamerlińska, Emilia Kotlęga, Agnieszka Kamyk-Wawryszuk
Breastfeeding in public places. Attitudes of women and men……………..177
https://doi.org/10.25312/2083-2923.14/2018_177-191

Read more

Abstract:
This article concerns the attitudes of women and men towards natural feeding in public places. At the beginning, breastfeeding in the psychological and social aspects will be described. Then the phenomenon of attitudes will be explained. The article will present the results of research conducted in a group of one hundred people aimed at presenting the above-mentioned attitudes.

Keywords:
breastfeeding, public place, attitudes

REPORTS AND REVIEWS

Jasmina Al-Douri
Between reality and mythologisation. Book review of Małgorzata Stępnik, Outsiders, mystifiers, escapists in 20th century art. A study of creative attitudes, WUMCS, Lublin 2016…………………………………………….193

Krzysztof Kamiński
A report from the conference „Love in pedagogy – pedagogy in a creative act”…………………………………………………………………….197

STUDENTS WRITE

Adriana Modrzejewska, Julia Nowak, Radosław Pujanek
Educational aspect of the key psychological theories in relation to prevention of child adverse behaviour……………………………………………..201

Read more

Abstract:
The contents of this article describe chosen theories of human development and attempt to familiarize the concept of crisis as constructive and deconstructive phenomenon with relation to personal development.

The article also reviews educational methods used in humanities. The above issues have been discussed based on source documents from development psychology and pedagogy. Presented theories are currently widely advertised, however other ones are also in place. The authors of this article focus on the practical function of such theories in order to support the correct child‘s development

Keywords:
development crisis, development, upbringing, educational methods